Dowody osobiste

Przepisy wchodzące od 1 marca 2015r. zezwalają na złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o wydanie dowodu osobistego składane będą w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowe wnioski będzie można pobrać po 1 marca 2015r. w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański

 

Referat Spraw Obywatelskich – pokój 23.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego będzie mogła złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego 30 dni przed datą ukończenia 18 lat. Zgodnie z nowymi przepisami dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek będzie składał jeden z rodziców lub opiekun prawny. Dziecko, które ukończyło 5 lat nadal będzie musiało być obecne przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączać jedną kolorową fotografię, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (taką jak do wniosków paszportowych). Obowiązek przedkładania aktów stanu cywilnego będzie dotyczył tylko tych osób, których dane podane we wniosku nie będą zgodne z danymi zawartymi w rejestrze PESEL lub Rejestrze Dowodów Osobistych.

W nowych dowodach osobistych nie będzie miejsca zameldowania, wzrostu i koloru oczu oraz podpisu posiadacza. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, będzie ważny przez okres 5 lat. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 lat, będzie ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, nie będą mogły wnioskować o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony, jak to było do tej pory.

Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015r. zachowują ważność w okresie na jaki zostały wydane.

Ewidencja ludności – meldunki

Od 1 marca 2015r. nadal będzie obowiązywał obowiązek meldunkowy. Obowiązku meldunkowego nadal będzie można dopełnić osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem (dot. zameldowania). Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP można będzie dokonać j.w. lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Organ dokonując zameldowania na pobyt stały będzie wydawał z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Osobom meldującym się na pobyt czasowy zaświadczenie o zameldowaniu będzie wydawane na wniosek, po uiszczeniu opłaty w kwocie 17,00 zł.

Od 1 marca 2015r. w sprawach meldunkowych będą obowiązywały nowe formularze zgłoszeniowe. Nowe wnioski będzie można pobrać w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański–w Referacie Spraw Obywatelskich – pokój 23.

Od 1 marca 2015r. zmieni się sposób nadawania numeru PESEL cudzoziemcom przebywającym czasowo na terenie Polski. Uzyskanie tego numeru będzie wymagało od cudzoziemca złożenia stosownego wniosku z podaniem podstawy prawnej.

Źródło Gmina Pruszcz Gdański

Odwiedza nas 95 gości oraz 0 użytkowników.